จำนวนการดูหน้าเว็บรวม (เริ่มนับ พฤศจิกายน 2553)

วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

สืบค้นรหัสครุภัณฑ์ ในระบบงานฐานข้อมูลพัสดุ กระทรวงสาธารณสุขเป็นระบบที่จัดทำขึ้นเพื่อจัดเก็บข้อมูลพัสดุ ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข เพื่อง่ายต่อการใช้งานข้อมูล
อีกทั้งเพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่หรือพนักงานพัสดุและ/หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานพัสดุ
ใช้เป็นหลักเกณฑ์ และแนวทางในการกำหนดหมายเลขพัสดุให้เป็นระบบและมาตรฐานเดียวกัน
ทุกหน่วยงาน
โดยเจ้าหน้าที่หรือพนักงานพัสดุและ/หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานพัสดุ สามารถเข้ามาสอบถามถึงหลักเกณฑ์การกำหนดหมายเลขพัสดุตามตามระบบ FSN (Federal Stock Number) อีกทั้งเจ้าหน้าที่หรือพนักงานพัสดุและ/หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานพัสดุ สามารถสอบถามหมายเลขพัสดุ ที่จะกำหนดให้แก่พัสดุทั้งหมายเลขกลุ่ม , หมายเลขประเภท , หมายเลขชนิด เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดหมายเลขพัสดุต่อไป
โดยข้อมูลทั้งหมดรวมถึงการกำหนดหมายเลขพัสดุตามตามระบบ FSN (Federal Stock Number)
อ้างอิงและนำเข้ามาจาก คู่มือการกำหนดหมายเลขพัสดุ ของสำนักพัฒนาระบบงานและบุคลากร สำนักงบประมาณ พ.ศ. 2543วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

หน่วยบริการตรวจคัดกรองความเสี่ยงด้านสุขภาพประชาชน ปี 2556

ภาพกิจกรรมของหน่วยบริการตรวจคัดกรองความเสี่ยงด้านสุขภาพประชาชน ปีงบประมาณ 2556
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนครข้อมูล อสม. ปี2556 (Health volunteer 2013)

จำนวน อสม. รายหมู่บ้านรายงานผลการคัดเลือก อสม.ดีเด่น (ระดับหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ)
ของ อสม.ในเขตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแร่ ปี 2555
ลำดับ สาขา ชื่อ - สกุล อสม.ดีเด่น อสม.ดีเด่น ระดับ
1 การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ นางจันทร์หอม สัพโส หมู่บ้าน
2 การส่งเสริมสุขภาพ นางสมบัติ พันโสรี หมู่บ้าน
3 สุขภาพจิตชุมชน
4 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน นางนภาพร มีศักดิ์ หมู่บ้าน
5 การบริการในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน
(ศสมช.)และการสร้างหลักประกันสุขภาพ
6 การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ นางจะราพร พานพินิจ หมู่บ้าน
นางสมจิต สุจริต หมู่บ้าน
7 ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ นางบุดสดา ยงพรหม อำเภอ
8 การป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน
9 การจัดการสุขภาพชุมชน นายสุพัฒ ฮ้อเถาว์ ตำบล
นายประนอม หอมมี หมู่บ้าน
10 นมแม่ สายใยรักแห่งครอบครัว นางวัลย์เพ็ญ ลีทอง หมู่บ้าน