จำนวนการดูหน้าเว็บรวม (เริ่มนับ พฤศจิกายน 2553)

วันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

โครงการโรงพยาบาลสาธารณสุขยุคใหม่เพื่อคนไทยสุขภาพดี มีรอยยิ้ม (3S )

                 ประเด็นการประเมิน / ผลประเมิน
รพ.สต.แร่
มี
ไม่มี
1.  บรรยากาศ
1.1 ปรับโฉมด้านกายภาพพื้นที่บริการผู้ป่วยนอกให้ดูทันสมัยและผ่อนคลาย ได้แก่
  - มีสัญลักษณ์ของโครงการมองเห็นชัดเจน ได้แก่  logo ธง โปสเตอร์                  แถบสี สติ๊กเกอร์    ü
 - มีการปรับปรุงทาสี ภายนอก  ภายในดูสวยงาม ü
 - มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายนอกโรงพยาบาลดูสวยงาม  ü
1.2 จัดพื้นที่บริการด่านหน้า บริเวณโรงพยาบาลให้สะอาดสวยงามและเป็นระเบียบ ได้แก่
 - มีเก้าอี้ให้ผู้รับบริการนั่งรอรับบริการเพียงพอ ü
 - ระยะระหว่างแถวของเก้าอี้ รอรับบริการ สามารถเข้าออกได้สะดวก ü
 - ห้องตรวจ ห้องให้คำปรึกษา มีประตู ม่าน ปิด ที่เหมาะสม ü
- ห้องน้ำ แห้ง สะดวก ไม่มีกลิ่น จัดบรรยากาศภายใน สวยงาม ü
- มีมุมพักผ่อนที่เหมาะสม สะดวก และสวยงามü
- พื้น บันได ทางลาด เส้นทางสัญจร สะอาด ไม่มีสิ่งกีดขวางü
1.3 จัดให้มีมุมความรู้ด้านสุขภาพในรูปแบบต่างๆ  
 - มีมุมให้ความรู้ด้านสุขภาพ ในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ นิทรรศการ                        โปสเตอร์แผ่นพับü
1.4 จัดโซนพักผ่อนสำหรับผู้สูงอายุ/เด็ก/หรือโซนกิจกรรมอื่นๆ ที่                      เหมาะสม  ได้แก่
 - มีโซนพักผ่อนเช่น    - สำหรับ ผู้สูงอายุü
                                 - สำหรับ  เด็กü
 - มีโซนกิจกรรม ต่างๆü
2. การบริการทางการแพทย์
 2.1 บริการการแพทย์ (Medical Service)
 2.1.1 ลดเวลาการรอคอย (Waiting time)  ได้แก่
 - เวลาที่มาทำบัตร จนพบแพทย์.............นาที (เป้าหมาย...............นาที)ü
 - เวลาตั้งแต่มาทำบัตรจนได้รับยา...............นาที (เป้าหมาย...............นาที)ü
2.1.2 จัดคิวการรอตรวจ โดยมีการกำหนดนัดช่วงเวลาให้ผู้รับบริการทราบ
 - มีการจัดระบบคิวการรอตรวจ และมีการกำหนดช่วงเวลาที่จะได้รับการ        ตรวจü
2.1.3 มีแพทย์ออกให้บริการตรงเวลา ได้แก่
 - มีการแจ้งเวลาที่แพทย์จะออกตรวจผู้ป่วยü
 - แพทย์ได้ออกตรวจตามเวลาที่แจ้งไว้ü
2.1.4 มีจุดบริการให้คำปรึกษา แนะนำการปฏิบัติตัวก่อนกลับบ้าน  ได้แก่
 - มีจุดบริการให้คำปรึกษาก่อนกลับบ้านü
 - มีการแนะนำการปฏิบัติตัว แก่ผู้ป่วยก่อนกลับü
2.1.5 จัดบริการการส่งต่อ-ส่งกลับและนัดหมายอย่างเป็นรูปธรรม  ได้แก่
 - มีระบบ บริการส่งต่อ ส่งกลับü
 - มีระบบ การนัดหมายเพื่อพบแพทย์ในการรับบริการ ทั้งกรณี ส่งต่อ                 และส่งกลับü
2.1.6 จัดบริการ Call center ๒๔ ชั่วโมง 
 - มีการบริการ Call center 24 ชม. เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำในการ                      รักษาพยาบาลเบื้องต้นü
2.1.7 เปิดบริการนอกเวลาทำการ  เช่น
·       Clinic รุ่งอรุณ (เปิดก่อน 08.30 น.)ü
·       Clinic เที่ยงวันü
·       Clinic ยามเย็น (เปิดหลัง 16.30 น)ü
2.1.8 ให้มีบริการ One stop service ในคลินิกโรคเฉพาะและโรคเรื้อรัง เช่น
·       คลินิกเบาหวานü
·       คลินิกความดันü
·       คลินิกทันตกรรมü
·       คลินิกฝากครรภ์ü
·       คลินิกโรค อื่น ๆ .....................................................
2.1.9 จัดบริการเป็นเครือข่าย:คลินิก 4 มุมเมือง/รพ.สต.ในเขตเมือง  ได้แก่
 - มีการจัดบริการคลินิกสาขาของโรงพยาบาล ที่อยู่ภายนอกโรงพยาบาลü
 - มีการร่วมจัดบริการร่วมกับเครือข่ายอื่น เช่น รพ.สต. คลินิกเอกชนü
2.1.10 จัดบริการการนัดทาง อิเล็กทรอนิกส์ (คอมพิวเตอร์) 
 - มีระบบจัดบริการนัดหมายผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่นWebsite ของโรงพยาบาลหรือทาง Internet ü
2.2 บริการทั่วไป (General Service)
2.2.1 มีเจ้าหน้าที่ต้อนรับที่มีความชำนาญด้านการสื่อสารและบริการ
 - มีเจ้าหน้าที่ต้อนรับ ที่มีความชำนาญด้านการสื่อสารและบริการคอยดูแลช่วยเหลืออำนวยความสะดวกแก้ไขปัญหาอย่างพอเพียงü
2.2.2 มีจิตอาสาให้บริการดูแลช่วยเหลือให้คำแนะนำอย่างต่อเนื่อง
- มีจิตอาสาให้บริการดูแลช่วยเหลือและให้คำแนะนำอย่างต่อเนื่องü
2.2.3 จัดการประชาสัมพันธ์การให้บริการของ รพ. โดยผ่านกลุ่ม/ชมรม อาสาสมัคร องค์กรท้องถิ่น ต่างๆ  ได้แก่
- มีแผนประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ วิทยุท้องถิ่น กลุ่มอาสาสมัคร  ชมรม ต่างๆในท้องถิ่นü
- มีการประชาสัมพันธ์ที่ต่อเนื่อง ชัดเจนü
2.2.4 จัดให้มี ทีวี/วีดิโอ เผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพ และเผยแพร่กิจกรรมกระทรวงฯ
- มี ทีวี/วีดิโอ เผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพ และเผยแพร่กิจกรรมกระทรวง ในบริเวณให้บริการหรือที่นั่งรอ ü
2.2.5 มีบริการเครื่องดื่ม ร้อน เย็นตลอด 24 ชั่วโมง
- มีจุดให้บริการฟรี ทั้งน้ำดื่ม หรือเครื่องดื่มร้อน/เย็น ตลอด ๒๔ ชั่วโมง  ü
2.2.6 จัดกิจกรรม สมาธิ/ธรรมะ/สันทนาการ หรืออื่นๆ ระหว่างการรอตรวจ  
- มีการจัดกิจกรรม เช่น  สมาธิ/ธรรมะ/สันทนาการü
2.2.7 มีบริการให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วย/ญาติ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านให้คำปรึกษา
 - มีการจัดบริการให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วย/ญาติ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านให้คำปรึกษาü
3. บริหารจัดการ
3.1 มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนารพ.
  - มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนารพ.เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมโดยมีตัวแทนจากภาครัฐ เอกชน ผู้รับบริการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ทรงคุณวุฒิตามความเหมาะสมเข้าร่วมเป็นกรรมการü
3.2 มีระบบประกันคุณภาพตามความเหมาะสม  
 - มีระบบประกันคุณภาพตามความเหมาะสม เช่น HA/HCQA/PCAü
3.3 จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้รับบริการในรูปแบบต่างๆ 
  - มีการรับฟังความคิดเห็นในรูปแบบต่างๆ เช่น ตู้รับฟังความคิดเห็น
  เว็บไซด์  เป็นต้นüแบบรายงานสรุปการประเมินตามนโยบายยกฐานะสถานีอนามัยป็น รพ.สต.
เพื่อการพัฒนาเป็น รพ.สต.ที่สมบูรณ์แบบ ปี 2554
รายละเอียดกิจกรรม
รพ.สต.แร่
มี
ไม่มี
1. เกณฑ์การประเมินตามนโยบาลการยกฐานะสถานีอนามัยเป็น รพ.สต.
   1.1 มีการปรับภาพลักษณ์(ป้าน/โลโก้/ภูมิทัศน์ภาพรวม/ห้องน้ำ)ü
   1.2 มีบุคลากรพร้อม (รพ.สต.เดี่ยว 4 คน  รพ.สต.เครือข่าย 7 คน)ü
   1.3 มีระบบการเชื่อมต่อแม่ข่าย (การส่อต่อ, ให้คำปรึกษา, ระบบข้อมูล, ยาเวชภัณฑ์)ü
   1.4 มีคณะกรรมการพัฒนา รพ.สต. แบบมีส่วนร่วม 3 ภาคส่วน (อสม./อปท./ปชช./ เอกชน/ ผู้ทรงคุณวุฒิ,ผู้นำศาสนา)ü
   1.5 มีการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับบริการของ รพ.สต. ให้กับเจ้าหน้าที่  บุคลากร  รพ.สต.ทุก            แห่งในจังหวัด  ให้มีความพร้อมด้านวิชาการในการให้บริการประชาชนü
   1.6 มีแผนสุขภาพตำบล  โดยใช้เครื่องมือในการจัดทำแผนสุขภาพตำบล SRM หรือ อื่นๆ และนำแผนนั้นมาใช้                   ทรัพยากรจากชุมชน (กองทุน/อปท./ทระพยากรจากแหล่งอื่น)ทั้งนี้ ต้อง   เป็นแผนที่ อสม./แกนนำ เป็นผู้ริเริ่มการ            เขียนแผนสุขภาพ/โครงการ/กิจกรรมนั้นü
2. เกณฑ์การประเมินตามเกณฑ์เพื่อการพัฒนาเป็น รพ.สต.ที่สมบูรณ์แบบ
   2.1 สมรรถนะ
      2.1.1 เจ้าหน้าที่  1 :  1,250  ü
      2.1.2 พยาบาล  1: 5,000ü
   2.2  ประสิทธิภาพ (การทำงานเชิงรุก)
       2.2.1 มีระบบส่งต่อ (มีระบบการส่งต่อผู้ป่วย และรับกลับ (มีการวางแผน, การทำทะเบียนเยี่ยมผู้ป่วย)ü
      2.2.2  มีระบบเยี่ยมบ้าน (มีการประชุมปรึกษาหารือ  วางแผนการเยี่ยมบ้านตามกลุ่มเป้าหมายประชากรและกลุ่มเสี่ยง   เช่น ผู้สูงอายุ, ผู้พิการ, เบาหวาน, จิตเวช, วัยรุ่น, เด็ก ฯลฯ)ü
   2.3  ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม
      2.3.1 นวตกรรมการมีส่วนร่วม  (เช่นโรงเรียน อสม., ศูนย์เรียนรู้,  องค์กรต่าง ๆ ร่วมดูแลสุขภาพ, สุขศาลาประจำ                    หมู่บ้าน ฯลฯ)ü
      2.3.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมจัดการสุขภาพ  (จ้างลูกจ้าง,  ผลิตบุคลากรสาธารณสุข,  สนับสนุนงบประมาณ                และอื่น ๆ )ü
   2.4 ชุมชนเข้มแข็ง
      2.4.1 จัดการปัญหาสุขภาพในชุมชน (เช่น มีมาตรการทางสังคมเกี่ยวกับสุขภาพอย่างมีส่วนร่วม)ü
      2.4.2 จัดการปัญหาสุขภาวะในชุมชนตามวิถีชีวิตชุมชน (เป็นการจัดการตมบริบทของพื้นที่  ชุมชน  เช่น การ                             แก้ปัญหาหนี้,  ปัญหาการเกษตร,  การจัดการปัญหาสังคม,  ยาเสพติด,  เด็กติดเกมส์,ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์                     ในวัยรุ่น เป็นต้น)ü
สรุปการประเมิน   1. ระดับดี  หมายถึง  ผ่านเกณฑ์ 6 ข้อย่อย (นับรวมจากทั้ง 4 ประเด็นหลัก)
                              2.  ระดับดีมาก  หมายถึง  ผ่านเกณฑ์ประเมินหลักที่ 1, 2  และ 3  (ทั้ง 6 ข้อย่อย)  และข้อ 4.1
                              3. ระดับดีเยี่ยม  หมายถึง   ผ่านเกณฑ์ประเมินหลักทั้ง 4 4 ประเด็น (8 ข้อย่อย)
แบบประเมินกิจกรรมโรงพยาบาลสาธารณสุขยุคใหม่ (3S/3ดี)
ชื่อ รพ.สต. แร่     ตำบลแร่  อำเภอพังโคน   จังหวัดสกลนคร
ส่วนที่ 1 จุดเด่น (Highlight)คะแนนเต็ม  10ได้
ส่วนที่ 2 นวัตกรรม (Innovation)คะแนนเต็ม  10ได้
ส่วนที่ 3 กิจกรรม (The best)คะแนนเต็ม  80ได้72
รวมทั้งหมด  100  คะแนนได้
ส่วนที่ 3 
ลำดับ
กิจกรรม
เกณฑ์/ตัวชี้วัด
คะแนน
ผลการประเมิน
รพ.สต.แร่
1มีระบบการประกันคุณภาพ           HA/HCQA/PCA          - ได้รับการรับรอง HA หรือผ่านเกณฑ์รางวัล                    HCQA  หรือผ่านเกณฑ์ PCA1010
 - มีการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพระบบอื่น ๆ เช่น TQM หรือ PMQA หรือกระบวนการพัฒนาคุณภาพแบบเครือข่าย (HNQA) หรือมาตรฐาน PCU8
2จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นในรูปแบบต่าง ๆ  - มีการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียน และมีการกำหนดระยะเวลาจัดการข้อร้องเรียนในทุกๆเรื่องเป็นประจำทุกสัปดาห์1010
 - มีการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียน และมีการกำหนดระยะเวลาจัดการข้อร้องเรียนในทุกๆเรื่องเป็นประจำทุกเดือน8
 - มีการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียน และมีการกำหนดระยะเวลาจัดการข้อร้องเรียนในทุกๆเรื่องเป็นประจำทุก 3 - 6 เดือน6
3มีเจ้าหน้าที่ต้อนรับที่มีความเชี่ยวชาญการสื่อสารและบริการช่วยเหลือ อำนวยความสะดวก - มีเจ้าหน้าที่หรือพนักงานต้อนรับอยู่ประจำ OPD ทุกวัน  และมีการแต่งกายตามที่กำหนด10
 - มีเจ้าหน้าที่หรือพนักงานต้อนรับอยู่ประจำ OPD ในบางวัน  และมีการแต่งกายตามที่กำหนด88
 - มีเจ้าหน้าที่หรือพนักงานต้อนรับอยู่ประจำ OPD ในบางวัน  และมีการแต่งกายยังไม่เป็นไปตามที่กำหนด6
4ให้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาล - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลตามที่กำหนด  และมีการประชุมคณะกรรมการฯเป็นประจำสม่ำเสมอ1010
 - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลตามที่กำหนด  แต่มีการประชุมคณะกรรมการฯไม่สม่ำเสมอ8
 - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลยังไม่เป็นไปตามที่กำหนดตามที่กำหนด6
5มีแพทย์ออกให้บริการตรงเวลา - มีแพทย์ออกตรวจตรงเวลาตามที่กำหนดไว้ทุกวัน10
 - มีพยาบาลเวชปฏิบัติออกตรวจตรงตามเวลาที่กำหนดทุกวัน88
 - มีแพทย์หรือพยาบาลเวชปฏิบัติออกตรวจไม่ตรงตามเวลาที่กำหนดทุกวัน6
6มีจิตอาสาให้บริการดูแลช่วยเหลือให้คำแนะนำอย่างต่อเนื่อง - มีจิตอาสาให้บริการดูแลช่วยเหลือให้คำแนะนำอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกวัน10
 - มีจิตอาสาให้บริการดูแลช่วยเหลือให้คำแนะนำอย่างต่อเนื่องสัปดาห์ละอย่างน้อย 3 วัน88
 - มีจิตอาสาให้บริการดูแลช่วยเหลือให้คำแนะนำอย่างต่อเนื่องสัปดาห์ละอย่างน้อย 1-2 วัน6
7จัดให้มีทีวี/วิดีโอ เผยแพร่ให้ความรู้ด้านสุขภาพและกิจกรรมของกระทรวง - จัดให้มีทีวี/วิดีโอ เผยแพร่ให้ความรู้ด้านสุขภาพและกิจกรรมของกระทรวง ทุกวัน10
 - จัดให้มีทีวี/วิดีโอ เผยแพร่ให้ความรู้ด้านสุขภาพและกิจกรรมของกระทรวง สัปดาห์ละ 3 วัน88
 - จัดให้มีทีวี/วิดีโอ เผยแพร่ให้ความรู้ด้านสุขภาพและกิจกรรมของกระทรวง สัปดาห์ละ 1-2 วัน6
8มีเครื่องดื่ม ร้อน เย็น ตลอด 24 ชั่วโมง - มีการจัดบริการเครื่องดื่ม ร้อน เย็น  ในบริเวณที่เหมาะสม  ภาชนะที่ใช้สะอาด ใช้ไม่ซ้ำคน สะดวกต่อผู้มารับบริการ ตลอด 24 ชั่วโมง1010
 - มีบริการเครื่องดื่ม ร้อน เย็น ตลอด 24 ชั่วโมง8
 - มีบริการเครื่องดื่ม ร้อน เย็น จัดบริการไม่ตลอด 24 ชั่วโมง6
รวมคะแนน8072

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น