จำนวนการดูหน้าเว็บรวม (เริ่มนับ พฤศจิกายน 2553)

วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

รายงานผลการปฏิบัติงานของ อสม. ปี 2554 (มกราคม 2554)

รายงานผลการปฏิบัติงานของ อสม. ปี 2554
ผู้รายงาน (อสม./หมู่บ้านแบบ/สอ./รพช./pcu/เทศบาล/รพ.สต.)   รพ.สต.แร่
วันที่  31 เดือนมกราคม พ.ศ. 2554 (อสม. ทั้งหมด 120 คน)
  
ลำดับกิจกรรมการปฏิบัติงานหน่วยนับผลงาน
1การส่งเสริมสุขภาพ  
 1.1 อสม.เยี่ยมให้คำแนะนำหญิงตั้งครรภ์ (รายใหม่)คน3
    - อสม.ค้นหาหญิงตั้งครรภ์อายุต่ำกว่า 15 ปี (รายใหม่)  คน  $                             -  
 1.2 อสม. บริการเยี่ยมให้คำแนะนำหญิงหลังคลอด (รายใหม่)คน2
  - มารดาที่ไม่สามารถเลี้ยงดูบุตรด้วยนมแม่อย่างเดียวครบ 6 เดือน(รายใหม่)คน0
 1.3 อสม.เยี่ยมบ้านและให้คำแนะนำผู้สูงอายุด้านการดูแลสุขภาพคน129
    - ผู้สูงอายุที่เป็นโรคเรื้อรังและถูกทอดทิ้งอยู่เพียงลำพัง (รายใหม่)คน0
 1.4 อสม.เยี่ยมบ้านและให้คำแนะนำผู้พิการด้านการดูแลสุขภาพคน55
2การเฝ้าระวัง  ป้องกัน  และควบคุมโรค  
 2.1 เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก(ปิด เปลี่ยน ปล่อย ปรับปรุง ปฏิบัติเป็นนิสัย)ครัวเรือน1270
 2.2 เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่(ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด)ครัวเรือน1270
 2.3 เฝ้าระวัง คัดกรอง และให้คำแนะนำกลุ่มเสี่ยงโรค(โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง)คน2903
 2.4 ให้คำแนะนำประชาชนบริโภคผลิตภัณฑ์/อาหาร/เกลือที่ผสมไอโอดีนครัวเรือน1270
 2.5 ให้คำแนะนำประชาชนลดกินหวาน อาหารมันและเค็มครัวเรือน1270
3การฟื้นฟูสุขภาพ  
 3.1  เยี่ยมบ้าน ให้คำแนะนำการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง(โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง)ครั้ง110
4การคุ้มครองผู้บริโภค  
 4.1 เฝ้าระวังและให้คำแนะนำการบริโภคอาหารปลอดภัยครั้ง30
5การจัดการสุขภาพชุมชนและการมีส่วนร่วมในแผนสุขภาพตำบล  
 5.1  อสม.ร่วมกิจกรรมจิตอาสากับเครือข่ายอื่นครั้ง1
 5.2  มีส่วนร่วม ในการจัดทำแผนสุขภาพ จัดหางบประมาณ จัดกิจกรรมสุขภาพ และประเมินผลตามโครงการในแผนสุขภาพตำบลครั้ง1
6กิจกรรมอื่น ๆ  
 6.1 ชื่อกิจกรรม..............................................................ครั้ง 
    
    
ลงชื่อ นายมงคล  โชตแสง  ผู้รายงาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น