จำนวนการดูหน้าเว็บรวม (เริ่มนับ พฤศจิกายน 2553)

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

การคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่น ประจำปี 2554

การคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่น ประจำปี 2554 จำนวน 12 สาขา
1. สาขาการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  2. สาขาสุขภาพจิตในชุมชน
  3. สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน  4. สาขาการบริการสุขภาพใน ศสมช.  5. สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ  6.สาขาการแพทย์แผนไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ  7. สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน  8. สาขาการส่งเสริมสุขภาพ  9. สาขาการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ  10.  สาขาการจัดการสุขภาพชุมชน  11.  สาขานมแม่ สายใยรักแห่งครอบครัว 12. สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม


-----------
ให้คณะกรรมการคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับอำเภอ  ดำเนินการคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับอำเภอๆละ  12  สาขา   ให้เสร็จภายในวันที่  8 ธันวาคม  2553  และแจ้งผลการคัดเลือกให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ภายในวันที่  9 ธันวาคม  2553

 แนวทางการสรรหาและคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่น
จังหวัดสกลนคร  ประจำปี 2554
**********************
แบ่งการดำเนินการเป็น 9 ข้อดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประเภทและคุณสมบัติของอาสาสมัครสาธารณสุขที่จะได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่น
                    -  เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในพื้นที่ 18 อำเภอ  หมายถึง อาสาสมัครสาธารณสุขที่ได้รับการอบรมตามหลักสูตรของกระทรวงสาธารณสุขและปฏิบัติหน้าที่อสม. ในหมู่บ้านหรือชุมชน ติดต่อกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 ปี
ข้อ 2 สาขาการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่น   จำนวน  12  สาขา ได้แก่
2.1 สาขาการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
2.2 สาขาสุขภาพจิตในชุมชน
2.3 สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
2.4 สาขาการบริการสุขภาพใน ศสมช.
2.5 สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
2.6 สาขาการแพทย์แผนไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ
2.7 สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน
2.8 สาขาการส่งเสริมสุขภาพ
2.9 สาขาการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ
2.10  สาขาการจัดการสุขภาพชุมชน
   2.11  สาขานมแม่ สายใยรักแห่งครอบครัว
   2.12  สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ข้อ 3 เป้าหมายการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่น
                 (1) กำหนดการคัดเลือกเป็น 6 ระดับๆละ 12 สาขาๆละ  1 คน  ดังนี้
                          1.1  ระดับตำบล  จำนวน   125 ตำบล อย่างน้อยตำบลละ 1  สาขา  
                          1.2 ระดับอำเภอ  จำนวน     18 อำเภอๆละ  12 สาขา
                          1.3 ระดับจังหวัด  จำนวน  12  สาขาๆละ 1  คน  
                 (2) อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด จำนวน  12  สาขาละ 1 คน ต้องเป็นตัวแทนของจังหวัดสกลนคร เข้ารับการคัดเลือกในระดับเขต/ภาค ในช่วงเดือนมกราคม 2554
                (3) หากสาขาใดได้รับคัดเลือกให้เป็น อสม.ดีเด่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จะต้องเตรียมพื้นที่และชุมชน เพื่อรอรับการคัดเลือกในระดับชาติ ต่อไป

ข้อ 4 เกณฑ์การคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่น
                    (1) หลักเกณฑ์การคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.)ดีเด่น ระดับจังหวัด โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์เบื้องต้น  หลักเกณฑ์ความรู้ความสามารถ รายละเอียดตามเอกสารหลักเกณฑ์การคัดเลือกประจำปี 2554
       ข้อ 5 การสรรหาอาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่น
(1)ขอความร่วมมือจากหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาคัดเลือกและเสนอชื่ออาสาสมัครสาธารณสุขผู้สมควรได้รับการคัดเลือก
                ข้อ 6 คณะกรรมการการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่น ให้มีคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่นในแต่ละระดับ ดังต่อไปนี้
(1) คณะกรรมการกลางพิจารณาคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับตำบล ประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นายกอบต. /เทศบาล) ประธานชมรมอสม. อสม.ดีเด่น องค์กรเอกชน องค์กรชุมชนหรือเครือข่ายภาคประชาชน หรือผู้แทน
(2) คณะกรรมการกลางพิจารณาคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับอำเภอ ประกอบด้วยหัวหน้า ส่วนราชการ ท้องถิ่นอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประธานชมรมอสม.ระดับอำเภอ
อสม.ดีเด่น องค์กรเอกชน องค์กรชุมชนหรือเครือข่ายภาคประชาชน หรือผู้แทน
                (3) ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการกลางพิจารณาคัดเลือกระดับจังหวัด
        ข้อ 7 การดำเนินการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่น
                   ให้คณะกรรมการแต่ละระดับดำเนินการคัดเลือกเสนอชื่อพร้อมรายละเอียดผลงาน ต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ตามระยะเวลาที่กำหนด ดังนี้
                ระดับตำบล       ภายในเดือนพฤศจิกายน  2553
                ระดับอำเภอ   ภายในวันที่  8  ธันวาคม  2553
ระดับจังหวัด  ระหว่างวันที่  14-17  ธันวาคม  2553   ดังนี้
วันที่ 14 ธันวาคม 2553   จำนวน  3  สาขา  ดังนี้
1.  สาขาการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
2.  สาขาสุขภาพจิตในชุมชน (สุขภาพจิตและผู้พิการ)
3.  สาขาการส่งเสริมสุขภาพ
วันที่  15  ธันวาคม  2553  จำนวน  3  สาขา  ดังนี้
1.  สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน
2.  สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
3.   สาขาการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ
                       วันที่  16  ธันวาคม  2553  จำนวน  3  สาขา  ดังนี้
1.  สาขา การบริการสุขภาพใน ศสมช.
2.  สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
3.  สาขานมแม่ สายใยรักแห่งครอบครัว
วันที่  17  ธันวาคม  2553  จำนวน  3  สาขา  ดังนี้
1.  สาขา การจัดการสุขภาพ
2.  สาขา การแพทย์แผนไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ
3.  สาขา อนามัยสิ่งแวดล้อม

ข้อ 8  รูปแบบการนำเสนอผลงานดีเด่น
เวทีนำเสนอผลงานดีเด่น เป็นเวทีแห่งการเรียนรู้ มิได้มุ่งแข่งขันเพื่อการเอาชนะเหนือคนอื่น แต่มุ่งเสนอบทเรียนที่ดีที่จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อน อสม. และประชาชนทั่วไป ดังนั้น เวทีนี้จึงเป็นเวทีที่เปิดเผย ทุกคนสามารถเข้ารับฟังการนำเสนอผลงานได้ตลอดเวลา  การคัดเลือกจะดำเนินการเพียงรอบเดียวไม่มีการลงดูพื้นที่ การให้คะแนนจะพิจารณาจากองค์ประกอบ   4  ส่วน  ดังนี้
8.1          จากเอกสารรายงาน (30 คะแนน) โดยพิจารณาจากความถูกต้อง ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนด (ดังรายละเอียดตามเกณฑ์การให้คะแนน) ความถูกต้องทางวิชาการ การใช้ภาษา การสื่อความหมาย  ภาพประกอบผลงานเชิงประจักษ์  เอกสารรูปเล่ม สาขาละ 7 เล่ม
8.2      จากนิทรรศการ ( 20 คะแนน) โดยพิจารณาจากเนื้อหาของนิทรรศการที่แสดงถึงผลงานของ อสม.และหมู่บ้าน/ชุมชนที่ทำให้เกิดการเรียนรู้และกระบวนการพัฒนาในสาขาที่คัดเลือก มีนวัตกรรมสุขภาพตามสาขาที่คัดเลือก วิธีการนำเสนอที่น่าสนใจและถูกต้องทางวิชาการ รวมทั้งการตอบข้อซักถาม
8.3      จากการนำเสนอผลงานด้วยวาจา( 40 คะแนน) โดยพิจารณาจากผลงานและภาพกิจกรรมเชิงประจักษ์ด้วยโปรแกรม Power point  เวลานำเสนอและตอบข้อซักถาม คนละ 20 นาที (นำเสนอ 15 นาที ซักถาม 5 นาที)  โดยมีการเตือน ณ นาทีที่  13 ก่อน เมื่อครบ 15 นาที ต้องยุติการนำเสนอทันที  แล้วจะมีการซักถามอีก 5 นาที การให้คะแนนจะพิจารณาจากความเหมาะสมของสื่อที่ใช้  การนำเสนอ  ปฏิภาณไหวพริบและการตอบคำถามที่แสดงถึงความเข้าใจในกิจกรรมที่ทำ
8.4      จากตัวบุคคล(10 คะแนน)  โดยพิจารณาจากบุคลิกภาพ  การพูด  การแต่งกาย และการแสดงความคิดเห็น การครองตน ครองคน และครองงาน

ข้อ 9 รางวัล   อสม. ดีเด่น มีสิทธิ์รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว
จากชมรม อสม.จังหวัดสกลนคร
(1)        เงินรางวัลแก่ อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด สาขาละ  2,000 บาท 
จาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
        (1 ) เงินรางวัลพร้อมโล่สำหรับหมู่บ้านจัดการสุขภาพดีที่มีนวัตกรรมด้านสาธารณสุขมูลฐานดีเด่นระดับจังหวัด  จะประกาศให้ทราบต่อไป
(2) ใบประกาศเกียรติคุณ แก่ อสม.ดีเด่น ในระดับตำบล และ อำเภอ 
(3) โล่รางวัลแก่ อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด

จาก เขตตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 11
(1) โล่รางวัลแก่ อสม.ดีเด่นระดับเขต

จาก กระทรวงสาธารณสุข
(1) จัดให้มีการมอบรางวัลแก่ อสม. ดีเด่น ในระดับตำบล ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด ระดับเขต และระดับชาติประจำปี 2554 โดยจะประกาศให้ทราบต่อไป
        (2) อสม.ดีเด่นระดับชาติที่จะมีสิทธิได้รับการเสนอชื่อขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จะต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานในฐานะ อสม.ไม่ต่ำกว่า 7 ปี
        (3) พิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และรับรางวัลอาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่นประจำปี 2554  เนื่องในวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ โดยจะประกาศให้ทราบต่อไป


************************

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น